Retirada de fibrociment

L'amiant que trobem a les fibres presents a les plaques de teulades, canonades o dipòsits de fibrociment, que formen part d'un gran nombre de naus i edificis a Espanya, és altament perjudicial per a la salut i per això se'n recomana la retirada. Aquest treball ha de ser realitzat per especialistes que compten amb els equips de protecció individual i els coneixements suficients per fer-ho amb la màxima seguretat per a tothom.
Som una empresa inscrita al R.E.R.A. (Registre d'empreses amb risc d'amiant) amb número d'inscripció 15/AB/17, així que complim rigorosament la normativa vigent i els seus requisits legals. El RERA és l'organisme oficial que controla i regula totes les empreses que manipulen amiant.

Gestionem integralment el procés de retirada, des de l'avís a la Generalitat de Catalunya fins al lliurament del certificat final; a més, els nostres treballadors compten amb la formació i elements necessaris per executar els plans de treball amb màxima eficiència.

Procés per retirar la uralita

La retirada d’uralita de coberts, dipòsits o canonades pot ser llarga i dificultosa, de manera que l’ha de fer sempre una empresa especialitzada que disposi dels permisos que la legislació actual imposa. A Rehabilitación d’Edificios Futura realitzem un plà de treball que garanteixi la seguretat d’empleats i veïns, avaluant els riscos i prendre les mesures necessàries que impediran que es produeixi la dispersió de les fibres d’amiant a l’aire.
Per a la retirada del fibrociment, ja siguin tubs, plaques o canals, aquestes s'impregnen amb una solució aquosa que conté un líquid especial encapsulant per evitar que es dispersin les fibres d'amiant per causa del moviment o d'algun trencament accidental del material. S'aplica amb equips de polvorització a baixa pressió, per evitar que l'acció de l'aigua sobre les plaques pugui dispersar les fibres d'amiant a l'ambient.
Què desmuntem?


- Recobriment de façanes de fibrociment (uralita).
- Cobertes i teulades de fibrociment (uralita).
- Bidons d'aigua, canalons, baixants, canalitzacions i conduccions en general fabricats amb fibrociment (uralita).

Què és l'amiant?

Aquest és un dels components del fibrociment, un material de construcció que a Espanya va comercialitzar l’empresa ‘Uralita’, per això es coneix comú amb aquest nom. Es compon de fibres microscòpiques que tenen la capacitat de quedar suspeses a l’aire, presentant un risc respiratori per a les persones.

Sempre va interessar a les empreses per les seves propietats (aïllants, mecàniques, químiques i de resistència a la calor) i pel seu baix cost; per això aquest material s’ha fet servir en nombrosos articles manufacturats.

Canviar baixant de fibrociment (Uralita)

Com hem comentat anteriorment, els baixants antics de fibrociment contenen amiant, que es considera un material tòxic i altament perillós. Segons algunes estadístiques, el 65% de l’amiant que està col·locat a Espanya està fora de la seva vida útil (30-35 anys), cosa que augmenta la seva vida la qual cosa augmenta la seva perillositat en poder desprendre més fibres contaminants a l’aire. Per això és de tanta importància retirar dels seus edificis el fibrociment (uralita) amb amiant.

Galeria