Impermeabilització i aïllaments

A Rehabilitación d'Edificios Futura S.L. realitzem tota mena de serveis d'impermeabilització. Des de terrasses o cobertes, fins a canals, teulades, sostres i façanes; ja sigui en habitatges o en naus industrials. Som especialistes a detectar les causes de les humitats o goteres i eliminar-les. Els nostres sistemes estan a l'ordre de l'avantguarda dins del sector i el nostre personal està especialitzat i en evolució constant quant a les tècniques més modernes d'impermeabilització. Treballem exclusivament amb productes i marques de primera qualitat i que estan àmpliament reconegudes al mercat espanyol. Aquestes marques pertanyen a empreses que tenen certificats de qualitat atorgats per entitats amb prestigi internacional. Això garanteix que els productes que apliquem donin un òptim resultat.

Impermeabilització de terrats

Impermeabilització amb clorocutxú

Realitzem la impermeabilització sanejant i netejant el terrat, segellant les juntes i possibles esquerdes que hi puguin haver, per posteriorment aplicar a la superfície el material clorocautxú. S'apliquen diverses capes per assegurar que queden coberts tota mena de porus, creant una superfície totalment estanca i elàstica. El clorocautxú que utilitzem ve armat amb fibra per oferir una major resistència a l'aigua, en alguns casos a més apliquem una malla tipus mallatex per garantir més fiabilitat a la impermeabilització.

Impermeabilizació amb tela asfàltica

Apliquem teles asfàltiques consistents en unes làmines impermeabilitzants autoprotegides de betum elastòmer SBS, amb armadura de feltre de fibra de vidre de la casa SOPREMA. Algunes d'aquestes teles tenen un acabat mineral a la cara exterior, amb la qual cosa permeten que es pugui transitar. En altres tipus de tela s'haurà de posar un terra a sobre.

Complim les normatives UNE d’impermeabilització amb diversos materials

Impermeabilització de façanes

Impermeabilització amb hidrofugant

Apliquem a la façana l'hidrofugant, aquest és un producte líquid, incolor i monocomponent a base de resines auto-reticulables en dissolvents. Té propietats aïllants i crea una capa invisible que evita que la humitat i l'aigua filtrin a la paret. Així mateix, permet el pas del vapor d'aigua, deixant que la paret transpiri i evitant així condensacions internes. El podem aplicar en parets de morter, maó, blocs de formigó o pedra i s'aplica amb brotxa, corró o polvoritzador.

Impermeabilització amb envà pluvial

Aquesta la realitzem mitjançant un revestiment a la façana, a les parets mitgeres de l'edifici, que aïlla de la humitat i que inclou un sistema d'aïllament tèrmic. És un material eficaç i que per la seva lleugeresa no compromet gens la façana a nivell estructural.

Amb la instal·lació d'envans pluvials s'aconsegueix:

-Un impermeabilització contra l’aigua de tota la superfície revestida.
-Un aïllament tèrmic i acústic, generant un estalvi energètic i econòmic per a la finca, a més d'un confort més gran.
-Un bonic acabat per a la façana mitgera, ja que hi ha diversos colors i formes a triar.

Aïllament amb sistema SATE

Col·loquem un aïllament tèrmic SATE, (Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior), a les parets de l'edifici per tal de millorar-ne l'eficiència energètica. El material que s'aplica a més porta un revestiment i acabat que faran que la paret llueixi decorativament de la millor manera. Aquest sistema aporta una durabilitat extra a la façana i manté la transpirabilitat de l’edifici. Redueix la transmissió tèrmica de les parets de la finca, reduint els costos de calefacció i refredament un 50%, així que augmenta el confort de l'edifici tant en climes freds com càlids. Cal no oblidar l'aïllament acústic que també proporciona el SATE, creant una llar més silenciosa.

Galeria