ITE (Inspecció tècnica d'edificis)

¿Qué és la ITE ?

Aquesta és un sistema de control dels edificis que aplica el govern, que té un caràcter obligatori i amb què es comprova que el propietari compleix amb el seu deure de mantenir la finca en bon estat; així com el nivell de seguretat del immoble i els seus habitants. Els nostres tècnics especialitzats, arquitectes i aparelladors, s’encarreguen d’inspeccionar la finca per revisar l’estat dels elements comuns de l’edifici i les deficiències que podrien ocasionar perill per als habitants, igual que els vianants. Es busca detectar possibles danys que afectin principalment l’estructura de la construcció a façanes i terrats, la seguretat, estanqueïtat, xarxes generals de fontaneria i sanejament i la correcta accessibilitat a l’edifici.

Si després que hàgim realitzat la inspecció tècnica certifiquem que l’edifici analitzat es troba en bon estat, que reuneix les condicions de seguretat imprescindibles per als habitants i aquells que es trobin al radi de l’edificació, la ITE serà aprovada. Els nostres tècnics són els que gestionen i porten a tràmit la documentació necessària perquè els organismes pertinents presentin la resolució favorable de l’edifici.

En cas que l’edifici no compleixi els requisits anteriorment descrits per passar la ITE, fem arribar al client un pressupost que inclourà la rehabilitació necessària a efectuar a l’edifici perquè aquest passi la inspecció.
Quan cal passar la ITE?

Quan l'edifici té 45 anys d'antiguitat. A partir d’aquí, aquesta s’haurà de passar cada 10 anys. Investigacions arquitectòniques demostren que una finca amb aquestes característiques pot tenir elements en mal estat que posa en risc la seguretat dels residents. La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes obliga els propietaris d'edificis amb una antiguitat superior als 45 anys, residencials o habitatges col·lectius, a fer aquest informe tècnic. Aquest estarà compost pels següents elements:

-Inspecció de l'estat de conservació de l'edifici i detectar possibles danys a l'estructura de la construcció, principalment a façana i terrats.
-Avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i la utilització de l'edifici d'acord amb la normativa vigent; a més d’estudiar si l’edifici pot adoptar els canvis necessaris per satisfer les necessitats pertinents.
-La certificació de l’eficiència energètica de l’edifici, amb el contingut i mitjançant el procediment establert per a la mateixa per la normativa vigent.

El informe técnico estará compuesto por los siguientes elementos

Inspección del estado de conservación del edificio y detectar posibles daños en la estructura de la construcción, principalmente en fachada y azoteas.

Evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio de acuerdo con la normativa vigente; además de estudiar si el edificio puede adoptar los cambios necesarios para satisfacer las necesidades pertinentes.

La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente.